כניסה למערכת

תנאי שימוש באתר Pelozen

אנו מברכים אותך על השימוש באתר Pelozen.co.il בבעלות חברת נט פור לייף LTD 514140268 (מכאן והלאה: "החברה").

 

 

השימוש ו/או הגלישה ו/או העיון באתר ו/או בשירותיו מעיד על הסכמתך – המשתמש, לתנאי השימוש המפורטים להלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו, בעצמך ו/או באמצעות אחר, עבור כל מטרה שהיא. הוראות אלה מהווים את תקנון השימוש שבאתר, יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש, שינוי ו/או עדכון זה יחייבו אותך עם פרסומם באתר, ועליך מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים אלה. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין פרסומים אחרים יגברו הוראות תקנון זה.

 

כללי

 

1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 

2. בכל מקום בתקנון זה, כל האמור בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה וההיפך וכל האמור בלשון יחיד משמע גם ברבים או תאגיד - וההיפך.

 

 3. האתר נועד לאפשר לגולשים ליהנות מקבלת מידע ונתונים בתחום הספורט בארץ ובעולם, באמצעות מידע מהאתר, תכנים אישיים ופרטיים של הגולשים באתר; באמצעות טקסט, וידאו, קול, תמונה, מסרים וכדומה.

 

 4. "שימוש" באתר משמעו; כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, העלאת יצירות ו/או קבצים ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או דעות לאתר, עדכון מידע באתר, כתיבה ועריכה של 'בלוג', כתיבת מסרים, כתיבת תגובות ו/או דעות, העלאת תוכן לאתר, שימוש במידע באתר ו/או שימוש בסטטיסטיקות באתר ו/או שימוש בהמלצות באתר (אין לפרש מילה זו כמשמעה) ו/או שימוש לצורכי הימורים ו/או שימוש כל שהוא בכל מידע ו/או פרסום הנמצא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או שימוש בשירותים שהאתר מציע. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה ו/או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

אופן ביצוע הרישום

 

5. יש באפשרותך להשתמש באתר בצורה מוגבלת ללא רישום או בצורה יותר רחבה בהתבסס על רישום באתר.

 

6. בכניסתך למערכת הרישום תידרש למלא את פרטיך האישיים.

 

 7. עליך להקפיד למלא את כל הפרטים שאתה מוסר לנו ובכלל זה פרטיך האישיים, דואר אלקטרוני תקף, פרטי התשלום (עבור רכישת תוכן בתשלום, במידה ונרכש) בדיוק מרבי, ולחזור ולבדוק כי מסרת לנו פרטים מדויקים.

 

8. החברה רשאית להשעות גולשת לתקופה קצובה או בלתי מוגבלת ו/או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או בשירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים שמסר הגולש, כולם או מקצתם, אינם נכונים.

 

9. מייד עם סיום הליך הרישום ובכל שימוש באתר, עליך לחזור ולבדוק היטב ובדייקנות כי כל הפרטים הרשומים אצלנו אכן מדויקים ונכונים, כי אין שינוי בכל פרט הרשום אצלנו. עליך לעדכן אותנו מייד על כל טעות או שינוי ברישום.

 

10. אתה תתבקש להזין סיסמה ייחודית ומורכבת הידועה רק לך, שכן רק באמצעות שם משתמש וסיסמה יהא באפשרותך לבצע פעולות שונות באתר ולהיכנס למקומות מסוימים באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל ו/או לאסור שימוש של משתמש באתר כולו ו/או בחלקו.

 

 11. האתר רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לאזורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים בצורה מקוונת.

 

 12. האתר ממליץ לשנות את הסיסמה מפעם לפעם כדי להקשות על ניסיונות בלתי חוקיים להתחזות ו/או להיכנס למערכת על ידי בלתי מורשים.

 

* בהרשמתך לאתר הינך מאשר/ת שישלח אליך מיילים לגביי הודעות חדשות שהינך מקבל/ת באתר.

 

 

13. במידה ואתה מעוניין לרכוש תוכן בתשלום ו/או לקבל שירות ו/או מוצר בתשלום, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום שלך. הינך מסכים כי פרטי האשראי שלך יימצאו בצורה מאובטחת במסד הנתונים של האתר על מנת לבצע סליקה בגין התשלום וחידוש התשלום. אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכל הקשור לאבטחת המידע.

 

14. התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס האשראי שלך, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בינך הלקוח לחברת כרטיסי האשראי.

 

 

15. בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר ללא הודעה מראש, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור.

 

16. קיבל המשתמש חשבון עבור תשלום, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך את אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.

 

 17. פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

 

 18. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או שם משתמש וסיסמה, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מצד שלישי אחר.

 

 19. הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.

 

20. אנו מאמינים בהוגנות עסקית ומאפשרים לך להתחרט ו/או להפסיק את השימוש בשירותים שרכשת (למעט שירותים ו/או מוצרים שכבר קיבלת ו/או נשלחו אליך). במצב בו אתה בוחר להפסיק את קבלת השירותים, תוכל לקבל את כספך חזרה באופן יחסי לתקופה שנותרה, בהתאם לתנאים המצטברים הבאים: שלח לנו התראה של 14 ימים מראש באמצעות דואר אלקטרוני שכותרתו: "בקשה לביטול" הכולל את פרטיך המלאים כולל תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, וטלפון הניתן להשיגך, פרטי החשבונית ופרטי השירות שאה מעוניין לבטל, יחד עם 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום הרשום באתר, ועליך לוודא עמנו טלפונית לאחר 2 ימי עסקים כי קיבלנו את הודעתך ולספק לנו אמצעי זיהוי נוספים אם ידרשו. כספך יוחזר אליך בערכו הנומינאלי לא יאוחר מ-30 ימים מיום אישור קבלת הודעתך וזיהויך בניכוי החלק היחסי של תקופת השימוש בשירות האחסון בלבד ובניכוי 100 ש"ח דמי ביטול. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה והוראות חוק הגנת הצרכן בדבר ביטולי עסקאות, יגבר האמור הרשום בחוק.

 

21. במידה והלקוח מאשר זאת וירשם לשירות חיצוני בתשלום האתר יוכל לגבות תשלומים באמצעות המכשיר הסלולארי של המשתמש ו/או בעקבות שליחת הודעות ו/או תכנים באמצעות המכשיר הסלולארי של המשתמש.

 

 22. המחירים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן ציין במפורש אחרת. בכל מקרה, המחיר הסופי יובא בפניך לאישור טרם ביצוע התשלום בפועל.

 


התחייבויות המשתמש

 

23. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בו. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 

 24. לא להשתמש באתר ו/או במחשבך ו/או במחשב של אחר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצא בזה או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשבי האתר ו/או מחשבי צד שלישי. דברים אלה יפים גם אל מול פרסום שלא מדרכו של גולש פרטי סביר, פרסום למטרות רווח, ופרסום שלא באמצעות מערכת הפרסום של האתר ובאישור האתר.

 

25. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

 26. לא לבצע פעולות אסורות בתקנון זה על ידו או באמצעות אחר, במעשה, בזדון, ברשלנות, בפזיזות, במחדל או בעצימת עיניים.

 

 27. לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך להעלות לאתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל חומר ו/או תוכן ו/או דעה ו/או קובץ העלול לפגוע בחברה. הוא הדין לעניין פנייה, רישום, תוכן, כיתוב והעלאת קבצים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, הטרדה, הטרדה מינית, עבירה פלילית, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, חשיפת פרטי קטינים ו/או זהותם, חשיפת פרטים אישיים ו/או זהותם של גולשים ו/או משתמשים אחרים, פרסום לשון הרע, העלאת חומר שהוא שקרי ו/או פוגעני, העלאת חומר האסור לפרסום על פי כל דין, פרסום מסחרי, פרסום חומר העלול להטעות את הצרכן וכל חומר ו/או תוכן ו/או פרסום המפר כל דין ו/או זכות צד שלישי.

 

 28. לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, שם המשתמש וכל מידע שמתקבל ו/או התקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן לפעול בהתאם להנחיות המתאימות לכך באתר.

 

 29. לרשום פרטי אמת בהליך הרישום ועדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים.

 

 30. לשמור עותק נפרד של כל מה שהעלת לאתר במקום בטוח.

 

 31. הנך מצהיר כי אתה הוא היוצר ו/או הכותב היחידי של היצירה שאתה מעלה לאתר ו/או רושם באתר ואף אחד אחר מלבדך אינו זכאי להיות הבעלים של זכויות היוצרים של היצירה כולה או חלקים ממנה.

 

 32. במידה ואתה מעלה תמונה ו/או סרטון ו/או כל מדיה אחרת לאתר, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן: (א) אתה הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי בתמונה ואין אחרים (ב) אתה הוא הצלם ו/או יש לך אישור מפורש בכתב מהצלם לעשות כן (ג) קיימת לך הסכמה מפורשת ובכתב של כל מי שמצולם – אם המדובר באנשים,ושל כל מי שרכושו מצולם – אם מדובר בכל רכוש אחר שאינו רכוש הרבים ו/או אין עליו זכויות כל שהן (ד) הינך מצהיר כי הצלם והמצולמים הים מעל גיל 18 (ה) הינך מצהיר כי אין כל מגבלה חוקית להעלות את התמונה לאתר ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים (ו) בכל זמן שהוא וכן 7 שנים לאחר מכן, תמיד תוכל להציג בפנינו, בהתאם לדרישותינו, את כל המסמכים הנקובים כאן (ז) הינך מתחייב לשפות את החברה מייד בכל תביעה חסרון כיס ו/או נזק, לרבות שכ"ט עו"ד, שייגרם לה כתוצאה מהשימוש שאתה עושה באתר ו/או העלאת התמונה לאתר ו/או פרסום התמונה באתר.

 

33. הינך מתחייב כלפי החברה כי העלאה של כל תוכן ו/או קובץ לאתר מהווה מתן לחברה, ללא כל תמורה, של רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן ו/או בתקופה, בארץ ובחו"ל, להשתמש בתכנים ולעשות בהם כל שימוש שהחברה תראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה כל שהיא ממך, לרבות העברת התכנים, כולם ו/או חלקם לצדדים שלישיים, בשלמותם ו/או ערוכים ו/או לאחר שעברו שינוי. הינך מתחייב באופן בלתי חוזר כי החברה רשאית להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להציג (בפני כל ציבור), למכור, להשכיר, לשעבד, למשכן, לספק רישיונות, להעביר ללא תמורה, לעבד, לשנות, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכל דרך ובכל מדיה שהיא, לרבות, אך לא רק, באינטרנט, במדיה דיגיטלית ו/או הסלולארית, בטלוויזיה, דברי דפוס ובכל אמצעי מדיה אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תעביר לך כל תשלום ו/או תמורה ו/או עמלה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג שהוא, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים האמורים, וזאת גם אם החברה תזכה לתמורה ו/או רווחים ו/או הכנסה, ישירה ו/או עקיפה בגין השימוש שעשתה בתכנים הנ"ל. כל עוד החברה עושה בנ"ל שימוש הוגן ו/או מסחרי, לא תוכל לטעון לפגיעה בזכויות מוסריות בזכויות יוצרים.

 

34. הנך מצהיר כי, היצירה הרשומה על ידך אינה מפרה כל זכות של צד שלישי ו/או את זכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו וכי אם מצב זה ו/או הבעלות על זכויות היוצרים תשתנה, הנך מתחייב להודיע לנו מיידית.

 

 35. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מהשימוש בשירותי האתר ו/או כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או הקבצים ו/או היצירות שהעלת לאתר ו/או תוכנם ו/או הפרת זכויות יוצרים, לרבות בעבור כל טענה אחרת של צד שלישי כלשהו בעילה של הפרת זכויות יוצרים או כל תביעה או הוצאה שנגרמה לאתר, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לחברה על פי הסכם זה ו/או כל דין.

 

 36. במקרה כאמור, הינך מסכים כי נפנה לכל הגורמים האינטרנטיים על מנת לקבל נתונים עליך ובכלל זה ספקי האינטרנט והתשתית שלך.

 

37. החברה רשאית (ולא חייבת) לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולותיך ו/או מי מטעמך בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער את נזקיו. במידה והחברה תבחר לשלם ו/או תחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, אתה מתחייב להחזיר ו/או לשפות את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.

 

38. החברה רשאית להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לסרב לקבל כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, ללא הסבר.

 

39. הינך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ו/או לשימוש של מי שמלאו לו יותר מ-18 שנים ומכילים חומר פורנוגראפי ו/או פוגעני ו/או אחר המוגבל לצפייה ו/או לשימוש. מתוך כך, האחריות על השימוש והצפייה והפיקוח על שניהם חלה עליך בלבד, ואתה פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך.

 

 40. הינך מתחייב כי לא תצפה ו/או תגלוש ו/או תשתתף ו/או תעיין בתכנים המוגבלים לצפייה עבור גולשים ו/או משתמשים עקב גיל הנמוך מהקבוע בחוק ולא יהיו לך כנגד החברה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות אם תעשה כן.

 

41. הינך מצהיר כי במידה ומתפרסם באתר מידע מקצועי, לרבות, אך לא רק, מתחומי המשפט, הכלכלה, הרפואה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, היחסים, המחשבים, ההנדסה, ההדרכה, הייעוץ וכל תחום מקצועי אחר, מידע זה אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה פרסומות מסחריות באתר ו/או מידע שנתקבל על ידי גולשים אחרים. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לעשיית שימוש במידע ו/או הסתמכות על המידע ו/או לנזק שייגרם לך ו/או לכל צד שלישי עקב כך.

 

 42. הוא הדין לעניין כל הקישורים וההיפר קישורים (Links) הקיימים באתר: שכן, אין בכל הקישורים המופיעים באתר משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא על החברה, והחברה לא תשא בכל אחריות כאמור באשר לאמיתות ו/או תוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים אלה.

 

 43. דברים אלה, כוחם יפה גם לכל הקשור עם מידע ו/או ידע המופרסם ו/או הקיים באתר הקשור עם הימורי ספורט ו/או המלצות ספורט ו/או סטטיסטיקות של ספורט (להלן: "מידע ספורט"), שאין על ערובה כי הם נכונים ו/או מדויקים ו/או יתממשו, ובהחלט קיים סיכוי סביר (וסיכון – אותו אתה לוקח), כי הן יתבדו. האתר לא ישא בכל אחריות למידע הספורט. כל ‏המידע המתפרסם באתר נועד לצורך קבלת נדבך נוסף עבורך במערכת קבלת ההחלטות שלך בלבד, על ידך ובאחריותך האישית והבלעדית בלבד. מידע ספורט באתר וכל מידע אחר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכוש את השירותים ו/או את הטובין המפורסמים ו/או להמר ו/או לבצע פעולות כל שהן בהסתמך על מידע זה. כל עסקה שתעשה על ידי ו/או בעקבות מידע ספורט ו/או כל מידע אחר המתפרסם באתר, ‏יסוכמו בינך ובין הצד השלישי ופעולות אלה הן על אחריותך בלבד. ‏החברה ו/או מי מטעמה אינה צד לעסקאות אלה,ולא תשא באחריות הקשורה עם כך.

 

 44. כל הימור שיתבצע על ידך, ייעשה באחריותך הבלעדית, מבלי שהאתר ישא באחריות כל שהיא, ובהתאם להוראות הגוף המתיר את ההימור. האתר מתנגד להימורים שאינם חוקיים באשר הם. אין באמור כאן כדי לפשר כי האתר מעודד הימורים מכל סוג שהוא, לרבות הימורים חוקיים.

 

45. אתה מצהיר ומתחייב כי כל תוכן שתעלה לאתר, ובכלל זה, אך לא רק, תכני וידאו, סרטונים, תמונות, אלבומים, מסרים, מסרונים, הודעות וכל חומר אחר המועלה על ידיך לאתר ו/או נעשה על ידך שימוש בו דרך האתר ו/או לשירותים באתר (להלן: "תכנים"), הינם בבעלותך ובאחריותך הבלעדיים, וכי תעדכן את החברה ללא שהות בכל שינוי בכל שינוי בזכויות.

 

46. אתה מצהיר ומתחייב כי כל זכות קניינית לרבות זכויות יוצרים וכל זכות אחרת בתכנים שהעלת לאתר ו/או עשית בהם שימוש ו/או העלאה עם שירותי האתר - שייכים לך.

 

47. הינך מתחייב לא לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.

 

 48. האתר ו/או החברה רשאי לדרוש ממך להציג תעודת זהות ישראלית תקפה על מנת להוכיח את פרטיך ו/או את גילך. סירוב לעשות כן עשוי לבטל את הרשמתך באתר ולחסימתך.

 

49. האתר ו/או החברה רשאים למחוק ו/או להסיר ו/או לחסום כל תוכן ו/או קובץ ו/או יצירה ו/או מידע ו/או פרסום שהעלה משתמש לאתר ו/או הקיים באתר, מבלי להודיע על כך מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. עליך מוטלת החובה לגבות כל חומר טרם העלתו ו/או שליחתו ו/או פרסומו באתר.

 

 50. הינך לא רשאי ומתחיב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק הסכם זה או כל זכות מזכויותיך ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיך לאחר.

 

 51. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או בעל זכויות יוצרים כלפי האתר ו/או החברה יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. רק החברה רשאית לקבוע, לפי בחירתה בלבד, כי מקום שיפוט נוסף יהיה בעיר תל אביב.

 

52. הנך מסכים כי על כל דבר הקשור עם תקנון זה ו/או החברה ו/או האתר ו/או נזק לכך ו/או לצד שלישי ו/או השירות הניתן באתר, תחול תקופת התיישנות מיוחדת של שנה.

 

 53. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה ולקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו. עם זאת, מומלץ כי תפנה לייעוץ משפטי במידה ועדיין קיימות אצלך שאלות.

 

 

 55. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים.


56. האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים ויצירותיך לכל גורם שלישי, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או זכות שבדין ו/או אם האתר סבור, בהתאם לשיקול דעתו, כי זכותו של צד שלישי נפגעת.

 

 57. האתר רשאי להשתמש בפרטיך האישיים ובמידע שיאסוף אודות.

 

גלישה נעימה!

מבצעים